APV i butik
Facebook E-mail Print Bookmark Add This

De 5 faser, punkt for punkt

Opfølgning Beskrivelse af problemerne Inddrag af arbejdsrelateret sygefravær Gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljøforhold Prioritering af handlingsplan

Gennemgang af arbejdsmiljøforholdene

 

En APV starter med en gennemgang (kortlægning) af de arbejdsforhold, der har betydning for butikkens arbejdsmiljø.
Alle ansatte i virksomheden skal have mulighed for at gøre opmærksom på forhold, som de mener er problematiske. I skal dog ikke gennemgå enhver arbejdsplads i alle detaljer. Hvis arbejdet er meget ensartet, kan I nøjes med at gennemgå arbejdsmiljøforholdene generelt for den enkelte funktion eller afdeling.


Er arbejdsmiljøorganisationen eller de personer, som har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet, enige om, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer i butikken her og nu, er det ikke nødvendigt at foretage noget yderligere, ud over at notere denne vurdering i APV'en.
Hvis der er arbejdsmiljøproblemer, går I videre til de næste faser.

 

 

Beskrivelse af problemer
 

De eventuelle arbejdsmiljøproblemer I fandt under gennemgangen skal beskrives i et APV skema. Skriv hvad det er for et problem, der er tale om, hvor stort det er og hvor alvorligt I oplever det. Dernæst beskriv årsagen til problemet og hvordan det kan løses.


Mange arbejdsmiljøproblemer kan løses her og nu. Måske er der tale om et simpelt problem. F.eks. den løse ledning, som flere har været ved at falde over, kan hurtigt sættes fast.


Eller de tomme kasser, der har vanskeliggjort rengøringen og fået støvet til at give dårligt indeklima, kan let fjernes.
 
Løses problemet med det samme, behøver I ikke at foretage jer noget yderligere, udover at skrive ned hvordan, hvornår og af hvem løsningerne er udført - og at problemet er blevet løst.
 

Nogle arbejdsmiljøproblemer kræver en nærmere undersøgelse for at finde årsagen og den rette løsning. Det kan f.eks. være, at flere har nævnt, at der er for koldt i butikken. I vælger måske i første omgang at undersøge, hvad arbejdsmiljøkravene til temperatur er og dernæst foretage målinger, for at kunne afgøre, om der skal gøres noget ved det. I sidste ende kan det være, at I har behov for at få råd og vejledning hos en fagkyndig til at finde løsningen på kuldeproblemerne. I de tilfælde hvor I ikke løser problemet med det samme, eller måske laver en midlertidig løsning, skal I notere jer det pågældende problem og så vente med at udfylde APV-skemaet yderligere, til I har fået undersøgt årsagen og fundet løsningen og fastlagt tidsplan.
 
Viden og inspiration til løsninger af arbejdsmiljøproblemer kan I f.eks. få ved at kontakte andre butikker i branchen, kæden eller kædekontoret, men også søge viden i BAR Handels materialer eller spørge en arbejdsmiljørådgiver til råds.
 
Når I skal finde løsningerne, skal I være opmærksomme på at; 
 

 • løsningerne kan forebygge, at problemet opstår igen
 • løsningerne bliver rettet mod kilden til problemet
 • arbejdet kan tilpasses til medarbejderne på en mere hensigtsmæssig måde
 • det, der er farligt eller belastende, kan udskiftes med noget, der er ufarligt/ ikke belastende eller mindre farligt/belastende løsningerne beskytter så mange som muligt
 • medarbejderne bliver uddannet og instrueret, som de skal

 


 

Prioritering og handlingsplan
 

Når I har beskrevet de arbejdsmiljøproblemer, I fandt under gennemgangen, skal I lave en handlingsplan for, hvornår de skal løses.
Planen kan bruges som en aktivitets- og tidsplan for jeres arbejdsmiljøarbejde i butikken.
Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede arbejdsmiljøproblemer.
Det vil sige, I skal skrive, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske og hvem der er ansvarlig for, at det sker.
 
Prioriteringen bør ske ud fra, om arbejdsmiljølovgivningen overtrædes, hvilke problemer der medfører de mest alvorlige påvirkninger/risici, hvor mange der er udsat for påvirkningerne/risici og hvad der af de fleste opleves som mest generende.
 
I handlingsplanen skriver I, hvilket problem det drejer sig om og den valgte løsning samt hvornår I igangsætter løsningen og hvornår den kan forventes at være gennemført. Skriv også hvem der er ansvarlig for, at løsningen bliver igangsat samt hvem, og hvornår der skal følges op på, om den har virket.

Det er vigtigt at gennemtænke handlingsplanen omhyggeligt, så I sikrer, at løsninger er gennemførlige og tidsplaner er så realistiske som muligt. Arbejdsmiljøorganisationen/medarbejderne skal underskrive APV’en som dokumentation for, at de har deltaget. Anvender man et elektronisk APV-system, hvor underskrift ikke er mulig kan man påføre navn og dato på de relevante personer i det elektroniske dokument.Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 

Formålet er at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær, og hvad der i givet fald kan gøres for at nedbringe denne del af sygefraværet.

 

I bestemmer selv, hvordan sygefraværet inddrages i APV'en. Men I kan f.eks. bruge statistik eller anden viden om sygefraværet til at få et billede af sygefraværet, f.eks.:
 

 • Hvordan det fordeler sig
 • Om det stiger eller falder
 • Om der er afdelinger eller jobfunktioner med særlig højt eller lavt sygefravær.


Sådan et overblik kan være et godt grundlag for at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der skal ændres for at forebygge sygefravær.
Er der arbejdsmiljøproblemer, der medvirker til sygefraværet i butikken, skal problemerne indgå i APV handlingsplanen.


 

 

Opfølgning
 

For hvert problem I har på handlingsplanen, skal I ind og tjekke, om det er løst og at løsningen har virket. F.eks.:
 

 • Er handlingsplanen blevet gennemført som aftalt?
 • Er der ting, som er 'strandet' i organisationen? Hvad skyldes det og hvordan kommer I videre?
 • Har løsningerne virket, som I havde forestillet jer?
 • Bruger medarbejderne de løsninger, f.eks. hjælpemidler eller værnemidler, der er indført?
 • Følges de aftaler, der er indgået?
 • Er der opstået nye problemer som følge af løsningen? 
   

Sørg for at det af handlingsplanen fremgår, hvornår opfølgningen skal ske og hvem i butikken, der har ansvaret for det.